Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 21 juni 2017

Op woensdag 21 juni vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ULTC-Iduna plaats.
De agenda staat hieronder.
De stukken zijn alleen na inloggen voor leden beschikbaar onderaan deze pagina, of op te vragen bij secretariaat@ultciduna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna
woensdag 21 juni, 20.30 uur te ULTC-Iduna

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Vaststelling Concept-Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13 december 2016 (op de website gepubliceerd)
 4. Vaststelling jaarrekening 2016
  (op de website gepubliceerd)
 5. Bestuurswijzigingen
  De functies van bestuurslid Jeugd en bestuurslid Parkbeheer zijn vacant. Frances Voet en Leen de Wit hebben aangegeven hun functies van bestuurslid Jeugd respectievelijk bestuurslid Parkbeheer per 21 juni neer te willen leggen.
  De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van bestuurslid Jeugd is Erik van Veen. De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van bestuurslid Parkbeheer is Robbert-Jan Dijkman. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 19 juni 2017 schriftelijk kandidaat stellen. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit niet strookt met de termijn voor kandidaatstelling zoals gesteld in het Huishoudelijk Reglement en vraagt hiervoor begrip gezien de korte termijn tot het beoogde aftreden van genoemde bestuursleden.
 6. Aanleg Padelbaan ter instemming
  Het bestuur is voornemens opdracht te geven tot de aanleg van een padelbaan op de plaats van de oefenmuur. Middelen hiervoor zijn deels al beschikbaar uit extra bronnen (o.a. vrijwilligersprijs Geert-Jan van Dijken en subsidie van gemeente). Het resterende bedrag zal buiten de verenigingsbegroting om geworven worden (o.a.‘crowdfunding’ onder de leden).
  Het bestuur vraagt de ALV in te stemmen met de aanleg van een padelbaan onder voorbehoud van het rondkrijgen van de financiering zoals bovenbeschreven.
  (Stukken op de website gepubliceerd)
 7. Rondvraag
 8. Sluiting