Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 29 november 2017

Op woensdag 29 november (om 20:30 uur) vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ULTC-Iduna plaats. De agenda staat hieronder.
De stukken zijn alleen na inloggen voor leden beschikbaar onderaan deze pagina, of op te vragen bij secretariaat@ultciduna.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna

Woensdag 29 november 2017, 20:30 uur te ULTC-Iduna

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Concept-Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 juni 2017
  (op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 4. Stand van zaken blaashal
 5. Aanleg padelbaan
  (op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  • Het bestuur is voornemens om op de plaats van de oefenmuur een padelbaan aan te leggen.
  • Het gevraagde besluit is dit voornemen van het bestuur te bekrachtigen.
 6. Vaststellen begroting en contributie 2018
  (publicatie op de website volgt, achter de inlog)
  • Toelichting door de penningmeester.
 7. Bestuurswijzigingen
  • De functie van de voorzitter is vacant. Petrien Uniken Venema heeft aangegeven haar functie van voorzitter neer te willen leggen.
  • De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van voorzitter is Paul Baltus.
  • Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn van 4 weken voor de ALV geen tegenkandidaten aangemeld.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting