Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 27 november 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna 

Woensdag 27 november 2019, 20.00 uur te ULTC-Iduna

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Vaststelling concept-notulen Algemene ledenvergadering d.d. 5 juni 2019 (concept-notulen op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 4.  Aanleg tweede padelbaan (notitie op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - Het bestuur is voornemens een tweede padelbaan aan te leggen.
  - Het gevraagde besluit is dit voornemen van het bestuur te bekrachtigen.
 5. Vaststelling begroting en contributie 2020 (begroting op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - Decharge van het bestuur. (advies Kascommissie op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - Toelichting penningmeester
 6. Bestuurswijzigingen
  De functie van bestuurslid senioren is vacant. Theo Kraaijkamp heeft aangegeven zijn functie van bestuurslid senioren per 27 november 2019 neer te willen leggen. 
  De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van bestuurslid senioren is Zenzi Pluut.
  Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn van vier weken geen tegenkandidaten gemeld.
 7. Rondvraag