Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 25 november 2020

Wil je aanwezig zijn bij de digitale ALV? Mail dan naar secretariaat@ultciduna.nl om te zijner tijd de inloggegevens van de digitale ALV te ontvangen. Het indienen van vragen voor de ALV kan tot zondag 22 november 20.00 door de vraag te mailen naar secretariaat@ultciduna.nl

Woensdag 25 november 2020, 20.00 uur, digitaal.

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Vaststelling concept-notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2020
  (concept-notulen op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 4. Vaststelling begroting en contributie 2021
  (concept begroting binnenkort op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - Toelichting penningmeester
 5. Verenigingsplan ULTC-Iduna 2021-2025
  (Verenigingsplan ULTC-Iduna 2021-2025 en uitkomsten brainstormsessies op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 6. Ingediend agendapunt Harry Geul: borging van twee banen voor vrij spelen en vanuit dit vaste gegeven wordt de planning van de overige activiteiten en training georganiseerd
  (Toelichting Harry Geul en reactie van het bestuur op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 7. Bestuurswijzigingen
  • De functie van secretaris is vacant. Max van Oostrum heeft aangegeven zijn functie secretaris per 25 november 2020 neer te willen leggen.
  • De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van secretaris is Lilian Schreurs.
  • Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn geen tegenkandidaten gemeld.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting