Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda ALV 16 juni 2020

Dinsdag 16 juni 2020, 20.00 uur, digitaal.

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Vaststelling concept-notulen Algemene ledenvergadering d.d. 28 november 2019 (concept-notulen op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 4. Vaststelling jaarrekening 2019 (Jaarrekening en toelichting op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - toelichting penningmeester
  - decharge van het bestuur
  (advies Kascommissie op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting