Algemene Ledenvergadering (ALV)

Agenda Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021

Wil je aanwezig zijn bij de digitale ALV? Mail dan naar secretariaat@ultciduna.nl om te zijner tijd de inloggegevens van de digitale ALV te ontvangen. Het indienen van vragen voor de ALV kan tot woensdag 9 juni 20.00 uur door de vraag te mailen naar secretariaat@ultciduna.nl

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna
Woensdag 16 juni 2021, 20.00 uur in een online omgeving

1. Opening

2. Mededelingen/ Ingekomen stukken

3. Vaststelling concept-notulen Algemene ledenvergadering d.d. 25 november 2020
(concept-notulen op de website gepubliceerd, achter de inlog)

4. Huishoudelijk Reglement geactualiseerd (inzage via deze link)
De afgelopen periode is het Huishoudelijk Reglement geactualiseerd. De ALV wordt gevraagd met het aangepaste Huishoudelijk Reglement in te stemmen.

5. Vaststelling jaarrekening 2020
(Jaarrekening en toelichting op de website gepubliceerd, achter de inlog)
• Toelichting penningmeester
• Decharge van het bestuur
(advies Kascommissie op de website gepubliceerd, achter de inlog)

6. Benoeming lid van de Kascommissie.
• Het bestuur stelt voor Mariëlle van Zijl als opvolger van Remko Blankestein in de Kascommissie te benoemen.
• Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn geen tegenkandidaten gemeld.

7. Rondvraag

8. Sluiting

NB: Het indienen van vragen voor de ALV kan tot woensdag 2 juni 20.00 door de vraag te mailen naar secretariaat@ultciduna.nl.