Algemene Ledenvergadering 25 november 2020

Iduna.jpg

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om op woensdag 25 november 2020 om 20.00 aanwezig te zijn bij de digitale ALV. Als je bij de ALV aanwezig wil zijn, kun je een mailtje sturen naar secretariaat@ultciduna.nl. Je ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging voor de digitale vergadering. Het indienen van vragen voor de ALV kan tot zaterdag 22 november 20.00 door de vraag te mailen naar secretariaat@ultciduna.nl. De agenda voor de ALV is hieronder te vinden. Bekijk de uitgebreide agenda en bijbehorende stukken via deze link.

Update: In lijn met de Tijdelijke wet COVID-19 zijn de vragen die uiterlijk 72 uur voor de ALV schriftelijk zijn ingediend bij het secretariaat op deze pagina (achter de inlog) te vinden, inclusief de schriftelijke beantwoording van het bestuur.

Agenda Algemene Ledenvergadering ULTC-Iduna

 1. Opening
 2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
 3. Vaststelling concept-notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2020
  (concept-notulen op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 4. Vaststelling begroting en contributie 2021
  (concept begroting op de website gepubliceerd, achter de inlog)
  - Toelichting penningmeester
 5. Verenigingsplan ULTC-Iduna 2021-2025
  (Verenigingsplan ULTC-Iduna 2021-2025 en uitkomsten brainstormsessies op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 6. Ingediend agendapunt Harry Geul: borging van twee banen voor vrij spelen en vanuit dit vaste gegeven wordt de planning van de overige activiteiten en training georganiseerd
  (Toelichting Harry Geul en reactie van het bestuur op de website gepubliceerd, achter de inlog)
 7. Bestuurswijzigingen
  • De functie van secretaris is vacant. Max van Oostrum heeft aangegeven zijn functie secretaris per 25 november 2020 neer te willen leggen.
  • De kandidaat vanuit het bestuur voor de functie van secretaris is Lilian Schreurs.
  • Er hebben zich binnen de statutair bepaalde termijn geen tegenkandidaten gemeld.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

« Terug