Beëindigen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren drie maanden voor de afsluiting van het verenigingsjaar via een e-mail aan leden@ultciduna.nl. Het verenigingsjaar sluit op 31 december van ieder jaar. Het niet opzeggen van het lidmaatschap per 1 oktober van elk jaar leidt tot de verplichting de verschuldigde contributie te betalen ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt. In geval voor de betreffende ledencategorie een wachtlijst bestaat, wordt de opzegging aanvaard onder het opleggen van een administratieve boete voor te late opzegging (€ 20 tot en met 31 december; € 35 van 1 januari tot en met 31 maart). Opzeggingen na 15 februari kunnen niet meer worden geaccepteerd, tenzij het bestuur hiervoor goedkeuring verleent.

Indien een lid om dringende reden meer dan de helft van het seizoen niet heeft kunnen deelnemen aan het spel kan het bestuur besluiten tot maximaal 50% reductie/restitutie op de contributie toe te staan. Het verzoek tot restitutie dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. De penningmeester dient binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar het bedrag te hebben gerestitueerd indien daar door het bestuur positief over is beschikt.